NEWS & ACTIVITIES

RST Get Together

March 22, 2019

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พนักงานสนับสนุนร้าน (RST) รวมถึงผู้จัดการเขต (Area Coach) และผู้จัดการภาค (Regional Coach) ได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ Line Village Digital Adventure สยามสแควร์วัน โดยแบ่งทีมออกตามสีประจำค่านิยมองค์กร (RD Core Value) เพื่อทำกิจกรรมหา RC ในพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามสแควร์วันและภายใน Line Village ผ่านการตอบคำถามด้วยการสแกน QR Code โดยนำคะแนนไปรวมกับกิจกรรมโบว์ลิ่งในตอนค่ำ พนักงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันก่อน แยกย้ายกันแข่งโบว์ลิ่ง และอิสระตามอัธยาศัย เป็นการปลดปล่อยความเครียด และเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักกันให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละแผนก นับว่าเป็นงานที่ Real Sanook Together ด้วยกันอีกงานหนึ่ง